ഒരു മിട്ടായി ഒരു ജീവിതം-NADANVARTHAKAL.COM

news clip from navayugom alkhobar saudia arabia

പ്രണയിച്ചു വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഇതാണ് സ്ഥിതി